Aby uzyskać kwalfikacje 17 Edycja należy zdać z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy City & Guilds. Egzaminy przepowadzane są przez akredytowane ośrodki egzaminacyjne City & Guilds w UK.

Egzamin 17 Edycja City & Guilds 2382-10 – przeznaczony jest dla osób, które nigdy wcześniej nie zdawały egzaminu City & Guilds ze znajomości Brytyjskich Norm Elektrycznych. Dla osób, które uzyskały już wcześniej kwalfikacje z poprzedniej 16 Edycji BS7671 – City & Guilds 2381 przeznaczony jest egzamin 17 Edycja Uaktualnienie – City & Guilds 2382-20.

 • Cel egzaminu

Egzamin 17 Edycja City & Guilds 2382 ma na celu sprawdzenie znajomości Brytyjskich Norm dotyczących Instalacji Elektrycznych oraz umiejętnośći poruszania się (korzystania) z podręcznika BS7671 – Requrements for Electrical Installations. Z uwagi na to, że podczas egzaminu można korzystać z podręcznika, od zdających nie wymaga się pamięciowego opanowania wszystkich przepisów a jedynie umiejętności odszukania poprawnej odpowiedzi w tekście. Ograniczony czas egzaminu zmusza jednak do tego aby choć podstawowe zagadnienia przepsiów były opanowane przez zdającego w stopniu zadowalającym.

 • Forma egzaminu

Egzamin końcowy zdawany jest w systemie GOLA – The Global Online Assessment i jest testem wielokrotnego wyboru, który jest rozwiązywany na komuterze. Z ogólnej bazy pytań losowane jest 60 pytań testowych z całości materiału zawartego w BS7671 – Requirements for Electrical Installations. Każde pytanie posiada cztery odpowiedzi z których tylko jedna jest prawidłowa.

 • Język w jakim zdaje się egzamin

Brytyjskie Normy Elektryczne BS 7671 dostępne są wyłącznie w języku angielskim. Również egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim. Z praktyki wiadomo, że przy dobrze prowadzonym kursie przygotowującym do egzaminu, nawet osoby z bardzo słabą znajomością języka angielskiego zdają egzamin końcowy bez problemu.

 • Przykładowe pytanie

Należy pamiętać, że City & Guilds regularnie zmienia pytania egzaminacyjne. Tak więc zapamiętywanie odpowiedzi do pytań z poprzednich testów lub uczestniczenie w kursie opartym wyłącznie na rozwiązywaniu starych egzaminów może zakończyć się niezdanym egzaminem.

Poniższe przykładowe pytanie egzaminacyjne pochodzi z działu pierwszego BS7671 – 1. Scope, object and fundamental principles:

Which of the following items is excluded from the scope of BS 7671?

 1. Discharge lighting.
  b. Caravan sites.
  c. Construction sites.
  d. Equipment on board ships.

W tym przypadku, odpowiedź poprawna, to odpowiedź d)
Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w BS 7671 na stronie 13. Znajdują się tam rodzaje instalacji, które nie wchodzą w zakres BS7671:

BS 7671 – strona 13 – Exclusions from Scope:
(iv) Equipment on board ships covered by BS 8450 (d)

Z powyższego wynika, że jedyną prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź d)

 • Punktacja

Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt, za odpowiedź nieprawidłową lub jej brak – 0 punktów.
Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu, zdający powinien poprawnie odpowiedzieć na wiecej niż 50% pytań testowych. Wynik końcowy egzaminu to Pass lub Fail – na certyfickacie nie ma ilości zdobytych na egzaminie punktów.

 • Przygotowanie do egzaminu

Aby zdać egzamin 17 Edycja z wynikiem pozytywnym, konieczne jest zaznajomienie się z zawartością podręcznika BS7671 Requrements for Electrical Installations. Materiał wymagany na egzaminie można opanować samodzielnie w domu korzystając z metriałów dostępnych na rynku lub uczestnicząc w kursie organizowanym przez colleg’e oraz centra treningowe.

Wybierając opcję pierwszą czyli samodzielne przygotowanie się w domu musimy się liczyć, że czas jaki musimy przeznaczyć na naukę będzie o wiele dłuższy i żmudniejszy aniżeli w przypadku skorzystania z kursu przygotowującego. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, że na to, że na rynku znajduję się dużo różnego typu materiałów przygotowujących włącznie z gotowymi zestawami pytań egzaminacyjnych, jednak na co zwraca uwagę City & Guilds w swoich raportach – w dużej mierze są to materiały stare, niepełne lub nawet zawierające błędne odpowiedzi czy interpretacje przepisów. Dlatego też takie rozwiązanie często mające na celu zaoszczędzenie pieniędzy, skutkuje niezdanym egzaminem i koniecznością wniesienia ponownej opłaty co przy kosztach kursów przygotowujących nie jest już tak opłacalne.

Przy wyborze kursu przygotowującego należy zwrócić uwagę na tryb w jakim prowadzone jest szkolenie. Oprócz kursów, na których kandydaci zdobywają konkretną wiedzę, dzięki której zdają egzamin i później wykorzystują ją w pracy zawodowej można spotkać również takie, które nastawione są przede wszystkim na to aby kandydat opanował pamięciowo metody odpowiadania na konkretne pytania egzaminacyjne bez ich zrozumienia w szerszym kontekście Brytyjskich Norma Elektrycznych. Efekt jest taki, że prócz zdanego egzaminu uczestnicy takich kursów nie posiadają elementarnej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów. Zazwyczaj uzupełnienie braków wiedzy odbywa się na dodatkowych kursach, płatnych oddzielnie co w efekcie skutkuje tym, że płacimy dwa razy za tą samą wiedzę. Tak więc przed wyborem kursu i zainwestowaniem pieniędzy warto zapoznać się z formą w jakiej prowadzone są zajęcia w danym ośrodku. Więcej informacji o wyborze kursu znajdziesz tutaj.

 • Koszt egzaminu

W zależność od ośrodka, koszt egzaminu waha się w granicach £120 – £140. W tej cenie zawiera się:

 1. Rejestracja kadnydata w City & Guilds.
  2. Przeprowadzenie egzaminu.
  3. Certyfikat potwierdzający uzyskane kwalfikacje.
 • Ilość pytań egzaminacyjnych z poszczególnych działów BS7671

Pytania egzaminacyjne dotyczą wszystkich działów BS7671 Requirements for Electrical Installations. Ilość pytań egzaminacyjnych z danego działu uzależniona jest od jego objętości. I tak z działów zawierających wiecej materiału pojawi się więcej pytań egzaminacyjnych. Poniższe zestawienie obrazuje procentowy udział pytań egzaminacyjnych z poszczególnych działów BS7671. Przed egzaminem warto prześledzić, które z działów BS7671 są najmniej obszerne ale zawierają dużą liczbę pytań. Dla porównania zwróćmy uwagę na dział pierwszy BS767 – 1. Scope, object and fundamental principles, który w BS7671 zajmuje jedynie 9 stron ale z jego zawartości na egzaminie pojawi się aż 4 pytania. Z kolei dział ósmy BS7671 – 8. Appendices posiada aż 135 stron ale na egzaminie przewidziane są jedynie 3 pytania z jego zakresu.

Zestawienie tematyczne pytań na egzamin 17 Edycja
Dział BS7671 Liczba stron w BS7671 Liczba pytań Numery pytań Udział procentowy
1. Scope, object and fundamental principles 9 4 1-4 7 %
2. Definitions 17 3 5-7 5 %
3. Assessment of general characteristics 5 5 8-12 8 %
4. Protection for safety 44 14 13-26 23 %
5. Selection and erection of equipment 70 15 27-41 25 %
6. Inspection and testing 9 6 42-47 10 %
7. Special installations or locations 63 10 48-57 17 %
8. Appendices 135 3 58-60 5 %
TOTAL 352 60 1-60 100 %

W trakcie egzaminu wiemy, które pytanie pochodzi z którego działu, informacja ta wyświetlana jest na ekranie komputera na którym zdajemy egzamin w lewym, dolnym rogu – zobacz tutaj. Znając numer pytania wiemy w którym dziale szukać odpowiedzi. W tym przypadku przydatny jest inex nazw zamieszczony na końcu książki BS 7671.

 • Czas trwania egzaminu

Egzamin trwa 2 godziny zegarowe (120 minut) – czyli 2 minuty na jedno pytanie. Część egzaminacyjna poprzedzona jest 10 minutową częścią demontracyjną, która ma na celu zaznajomienie zdającego z nawigacją oraz obsługą programu komputerowego na którym zdawany jest egzamin.

 • Korzystanie z materiałów w trakcie egzaminu

W trakcie egzaminu kandydat może korzystać z podręcznika BS7671 – Requirements for Electrical Installations oraz kalkulatora bez funkcji programowania. Dodatkowo w podręczniku mogą znajdować się podkreślenia, zaznaczenia czy zakładki. Nie można natomiast posiadać telefonu komórkowego, odtwarzacza mp3, innych gadżetów elektronicznych, przepisanych do ksiązki pytań, wykresów, objaśnień, terminologii brytyjskiej czy innych informacji mogących w jakikolwiek sposób pomóc zdającemu w odpowiedzi na pytania. Niedopuczalne jest również posiadanie w książce materiałów (wklejonych kartek), które nie są integralną częscią podręcznika. Posiadanie zabronionych materiałów w trakcie może skutkować dyskwalfikacją zdającego.

 • Wyniki egzaminu

Wyniki egzaminu znane są zaraz po jego zakończeniu. Każdy kandydat, który pomyślnie zda egzamin dostaje wydruk z wynikami jakie uzyskał w jego trakcie, który również jest potwierdzeniem zdania egzaminu. Na cetyfikat: Certificate in The Requirements for Electrical Installations – City & Guilds 2382-10 czeka się około 2 tygodni. Przesyłany jest on pocztą lub odbierany osobiście w ośrodku, w którym kandydat zdawał egzamin.

 • Poprawka egzaminu

W przypadku, kiedy kandydat nie zda egzaminu 17 Edycja za pierwszym razem możliwe jest zdawanie powtórne. Praktycznie nie ma ograniczonej ilości podejść do egzaminu, jednak za każdy kolejny egzamin należy uiścić pełną opłatę egzaminacyjną. Nie ma również ograniczenia czasowego pomiędzy egzaminami to znaczy, że po nieudanym egzaminie, kandydat może podejść do powtórnego zdawania już następnego dnia.