17 Edycja – zwana potocznie “Siedemnastką” są to podstawowe brytyjskie kwalifikacje elektryczne wydawane przez instytucję zwaną City & Guilds. Pełna nazwa to – Certificate in the Requirements for Electrical Installations BS 7671:2008. Kwalifikacje te potwierdzają znajomość Brytyjskich Norm Elektrycznych. Aby uzyskać ww. kwalifikacje, należy zdać egzamin przygotowany przez City & Guilds i przeprowadzany przez akredytowane ośrodki City & Guilds – College lub centra treningowe. Więcej informacji o wyborze kursu znajdziesz tutaj.

Pobierz oficjalny dokument City & Guilds dotyczący kwalifikacji 17 Edycja 2382-10.

  • Zakres materiału

W Wielkiej Brytanii normy dotyczące projektowania, wykonywania, użytkowania oraz testowania instalacji elektrycznych zawarte są w publikacji pt.: ” BS 7671 Requirements for Electrical Installation“. Tytuł publikacji mówi nam, żę są to: BS – British Standards czyli Normy Brytyjskie, dalej mamy numer tych norm: 7671, oraz tytuł dokumentu: Requirements for Electrical Installation – wymagania dotyczące instalacji elektrycznych. Podręcznik liczy 389 stron i jest dostępny w księgarniach technicznych, księgarniach internetowych oraz specjalistycznych hurtowniach i sklepach elektrycznych. Aby zdać egzamin z wynikiem pozytywnym, należy opanować materiał zawarty w wyżej wymienionej publikacji.

  • Szestnastka czy siedemnastka?

Potoczna nazwa “17 Edycja” mówi nam, ze mamy do czynienia z 17-tym, kolejnym wydaniem Brytyjskich Norm Elektrycznych BS7671. Postęp techniczny – pojawianie się nowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w użyciu (obecnie np. urządzenia pozyskujące i przetwarzające energię słoneczną) oraz zmiany regulacji prawnych (ujednolicenie przepisów w ramach Unii Europejskiej) spowodowały zmiany w BS 7671 a co za tym idzie konieczność wydania nowej 17-tej już z kolei edycji. Aktualna 17 Edycja BS7671 została wydana 1 Stycznia 1008 roku i weszła w życie 1 Lipca 2008 roku. Znaczy to, że wszystkie instalacje elektryczne w Wielkiej Brytanii, które zostały wykonane po 1 Lipca 2008 roku, muszą spełniać wymagania zawarte w 17 Edycji BS 7671. Dotyczy to również wszelkich przeróbek oraz rozbudowy instalacji wykonanych po tej dacie. Wszystkie osoby, które uzyskały swoje kwalifikacje przed 1 Lipca 2008 roku z zakresu znajomości poprzedniej 16 Edycji BS 7671 powinny jak najszybciej uaktualnić swoje kwalifikacje zdając ponownie egzamin17 Edycja Uaktualnienie. Dotyczy to przede wszystkim wszystkich elektryków zarejestrowanych w NICEIC – ponieważ mają oni obowiązek uaktualnić swoje kwalifikacje przed 1 stycznia 2010 roku.

  • Rodzaje egzaminów 17 Edycja

W chwili obecnej City & Guilds oferuje dwa typy kwalifikacji 17 Edycja:
1. City & Guilds 2382-10 – Certificate in the Requirements for Electrical Installations (BS 7671 2008) oraz
2. City & Guilds 2382-20 – Certificate in the Requirements for Electrical Installations (16th to 17th edition update BS 7671 2008)

Pierwsze z oferowanych kwalifikacji adresowane są do tych wszystkich, którzy nie zdawali do tej pory żadnego egzaminu ze znajomości BS 7671. Obejmują one pełny zakres materiału zawarty BS7671 2008 (17 Edycja).
Pobież oficjalny dokument City & Guilds dotyczący kwalifikacji 17 Edycja 2382-10.

Drugie natomiast skierowane są do wszystkich, którzy uzyskali swoje kwalifikacje z obowiązujących przed 1 Lipca 2008 roku BS 7671 – 16 Edycja, zawierają jedynie materiał, który został zmieniony lub dodany do BS 7671 2008 (17 Edycja) w stosunku do poprzedniej 16 Edycji.

  • Jakie uprawnienia dają kwalifikacje 17 Edycja

Prawdę mówąc, po uzyskaniu kwalifikacji 17 Edycja nie otrzymujemy, żadnych konkretnych uprawnień. Nieprawdą jest, że jeśli posiadamy te kwalifikacje – możemy automatycznie wystawiać certyfikaty bezpieczeństwa na wykonane instalacje elektryczne. Kwalifikacje 17 Edycja potwierdzają jedynie znajomość obowiązujących Brytyjskich Norm Elektrycznych.

  • Korzyści z posiadania 17 Edycji

Korzyść z posiadania kwalifikacji 17 Edycji jest duża. Certyfikat ten jest dobrze widziany przez każdego pracodawcę działającego w sektorze elektrycznym, gwarantuje niejako, że osoba posiadająca taki certyfikat rozumie w pełni wymogi stawiane instalacjom elektrycznym oraz nie popełni podstawowych błędów podczas swojej pracy. W wielu przypadkach posiadanie kwalifikacji 17 Edycji jest warunkiem koniecznym do otrzymania zatrudnienia w sektorze elektrycznym. Posiadanie kwalifikacji również realnie odbija się na wysokości zarobków. Zazwyczaj osoby posiadające kwalifikacje 17 Edycja zarabiają więcej niż inne, które ich nie posiadają. Należy pamiętać, że większość brytyjskich elektryków nie posiada tych kwalifikacji dlatego, też są one nadal silnym atutem przy ubieganiu się o pracę. Dodatkowo 17 Edycja jest pierwszym i podstawowym certyfikatem, jaki musimy uzyskać aby starać się o rejestrację w jednej z pięciu organizacji skupiających profesjonalnych elektryków z dających możliwość wystawiania certyfikatów bezpieczeństwa czy też podjąć następne szkolenia np. z zakresu Inspekcji i Testowania instalacji elektrycznych. Każdy, kto stara się o zatrudnienie w sektorze elektrycznym w Wielkiej Brytanii powinien poważnie rozważyć zdobycie kwalifikacji 17 Edycji. Można powiedzieć, że 17 Edycja jest odpowiednikiem polskich uprawnień SEP do 1 kV.

  • Jak długo trwa nauka

Według rekomendacji City & Guilds na opanowanie materiału wystarczające do zdania egzaminu powinniśmy przeznaczyć35 – 40 godzin nauki . Należy również wziąć pod uwagę zakres wiedzy posiadanej przez kandydata przed przystąpieniem do kursu przygotowującego do egzaminu oraz poziom znajomości języka angielskiego. Osoby posiadające wykształcenie kierunkowe zdobyte w Polsce: elektryczna szkoła zawodowa, technikum elektryczne czy studia techniczne oraz te, które posiadają doświadczenie zawodowe zdobyte w Polsce czy UK będą musiały poświęcić stosunkowo mniej czasu na naukę niż inne.

Aktualnie na rynku dostępne są szkolenia całodniowe 2-3 dni w tygodniu (po 5-6 godzin dziennie) lub rozłożone na 4-5 tygodni (po 2 godziny dziennie). W drugim przypadku, mamy więcej czasu na powtórzenie omówionego na kursie materiału w trakcie tygodnia w domu. W przypadku, kiedy kandydat posiada odpowiednie przygotowanie praktyczne lub też teoretyczne z zakresu instalacji elektrycznej istnieje możliwość przygotowania się do egzaminu w krótszym czasie.Osobom ze słabą znajomością języka angielskiego polecam uczestniczenie w kursie rozłożonym na kilka tygodni – gwarantuje to opanowanie w tym czasie podstawowego słownictwa z zakresu obowiązującego na egzaminie materiału. Z praktyki wiadomo, że nawet osoby ze słabą znajomością języka przy odpowiednio poprowadzonym kursie są w stanie bezproblemowo zdać egzamin końcowy.

Ranking kursów przygotowujących do zdania egzaminu znajdziesz tutaj.